Waikiki Beach | Honolulu Hawaii Lifestyle ทำไมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถึงแสดงค่าไม่เหมือนกัน ?

ทำไมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถึงแสดงค่าไม่เหมือนกัน ?


ทำไมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถึงแสดงค่าไม่เหมือนกัน

  • เพราะแต่ละประเทศมี AQI วัดดัชนีคุณภาพอากาศที่แสดง “สี” ไม่เหมือนกัน

การรายงานคุณภาพอากาศขึ้นอยู่กับว่าแอปพลิเคชันนั้นใช้ดัชนีวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งใด เช่น ดัชนีคุณภาพอากาศโดยสหรัฐอเมริกา ดัชนีวัดคุณภาพอากาศของจีน ดัชนีวัดคุณภาพอากาศของแคนาดา หรือแม้แต่ประเทศไทยก็มีดัชนีวัดคุณภาพอากาศเป็นของตัวเองเช่นกัน และแต่ละประเทศนั้นจะวางสีกำกับตัวเลขไม่เหมือนกัน จึงทำให้แอปพลิเคชั่นแสดงผลออกมาไม่เหมือนกัน อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ ของแต่ละศูนย์นั้นเอง

  • นอกจากสีไม่เหมือนกันแล้ว ตัวเลขก็ไม่เท่ากันด้วย

นอกจากสีของแต่ละแอปพลิเคชันไม่เหมือนกันแล้ว ตัวเลขก็ไม่เหมือนกันด้วย เพราะสูตรคำนวณค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ของ EPA กับ ไทย ไม่ใช่สูตรเดียวกัน ซึ่งความแตกต่างอีกข้อที่เราควรรู้อีกหนึ่งเรื่องนั่น คือ การคำนวณหาค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่ไทยและ EPA มีสูตรคำนวณแตกต่างกัน มีผลทำให้ตัวเลขดัชนีคุณภาพอากาศที่แสดงไม่เท่ากัน 

  • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศมีจำนวนไม่เท่ากัน

เพราะอะไร สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในแต่ละแอปพลิเคชันจึงไม่เท่ากัน ?  คำตอบคือ การรวบรวมข้อมูลจากสถานีวัดคุณภาพอากาศนั่นเอง สำหรับกรมควบคุมมลพิษ (แอปพลิเคชัน Air4Thai) จะรวบรวมข้อมูลจากสถานีวัดคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ ส่วนแอปพลิเคชันอื่นๆตามที่ได้ยกตัวอย่างไปจะรวบรวมข้อมูลจากทั้งสถานีวัดคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ รวมถึงอุปกรณ์วัดคุณภาพอากาศต่างๆเช่น เครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ Dust Boy (พัฒนาโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ที่ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ หรือแม้กระทั่งเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศของแอปพลิเคชัน Air Visual

อย่างไรก็ดี ยังมีกรณีที่แอปพลิเคชั่นอาจเข้าไม่ถึงข้อมูลของบางสถานี แต่เข้าถึงข้อมูลของสถานีใกล้เคียงก็จะดึงค่าจากสถานีใกล้เคียงและทำให้ตัวเลขแตกต่างกันได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกันนี้เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ข้อมูล สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในแอปพลิเคชันนั้นแตกต่างกันนั่นเอง