Day: March 9, 2020

ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์

รู้ก่อนซื้อ ประกันบิ๊กไบค์ จะได้ไม่เสียเงินเปล่ารู้ก่อนซื้อ ประกันบิ๊กไบค์ จะได้ไม่เสียเงินเปล่า

ประกันบิ๊กไบค์ หรือ ประกันรถมอเตอร์ไซค์ภาคสมัครใจ จะให้ความคุ้มครองทรัพย์สินจากการชน (ทั้งแบบไม่มีคู่กรณีหรือแบบมีคู่กรณี), คุ้มครองรถสูญหาย ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลบุคคลภายนอก ความคุ้มครองแนบท้ายที่เพิ่มประกันตัวผู้ขับขี่ และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ดังนี้ ประกันบิ๊กไบค์ (Big Bike)...